شاخص ها

شاخص‏ها و تفکیک کننده‏های عدالت آن در 5 حیطه سلامت، محیط فیزیکی و زیرساخت، توسعه انسانی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و حکمرانی، با توجه به این فهرست وزارت‏خانه ها، سازمان‏‏ها، تهادها ، دانشمندان، صاحب‏نظران و کارشناسانی که در جریان گزارشات و مطالعات آماده شده در حوزه خود بوده‏اند شناسایی و برای جلب همکاری شان از آنها دعوت به عمل می‏آید.


شاخص های کلی عدالت در سلامت
شاخص های حیطه سلامت
شاخص های حیطه غیر سلامت

 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320