شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت

                                                           شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت
ردیف
حیطه
نام شاخص
تعریف
متغیرهای تفکیک کننده نابرابری
1
سلامت
میزان مرگ اطفال زیر یکسال
احتمال مرگ از بدو تولد تا سن 11 ماه و 29 روز که به صورت میزان در هر 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
2
سلامت
میزان مرگ نوزادان
احتمالی مرگ نوزادان از زمان تولد تا دقیقاً 28 روزگی عمر، که بر حسب 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
3
سلامت
میزان مرگ کودکان زیر 5 سال
احتمال مرگ کودک زنده متولد شده در فاصله تولد تا سن 59 ماه و 29 روز که بر حسب 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
4
سلامت
میزان مرگ مادران
احتمال مرگ‌های مادران در زمان بارداری ، حین زایمان و طی 42 روز اول پس از زایمان ناشی از علل مرتبط با بارداری و یا تشدید شده به وسیله حاملگی و نه به دلیل حوادث و یا سایر علل غیر مرتبط و یا حاملگی در طی یک سال معین به ازای 100/000 تولد زنده
سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر(متوفی)، سن مادر(متوفی)، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
5
سلامت
میزان مرگ ناشی از بیماری‌های عروق کرونر
احتمال مرگ ناشی از بیماری های عروق کرونر در طی یک سال در 100/000نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
6
سلامت
امید زندگی در بدو تولد
تعداد سال‌هایی که یک کودک تازه به دنیا آمده زندگی خواهد کرد در صورتی که الگوهای شایع میزان های مرگ اختصاصی سن در زمان تولد در تمام طول زندگی کودک به همان صورت باقی مانده باشند
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
7
سلامت
بروز دیابت
میزان بروز دیابت در طی یکسال در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
8
سلامت
بروز سل
تعداد موارد جدید سل گزارش شده در هر 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
9
سلامت
بروز حوادث ترافیکی (داخل شهر، خارج شهر)
میزان بروز حوادث ترافیکی به تفکیک منجر به فوت و بستری شدن در بیمارستان در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
10
سلامت
بروز حوادث غیر ترافیکی
میزان بروز حوادث غیر ترافیکی سقوط، سوختگی، نزاع خیابانی و سایر به تفکیک منجر به فوت و بستری شدن در بیمارستان در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی ،تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
11
سلامت
بروز تمام سرطان ها
میزان گزارش جدید کلیه سرطان ها( یا ثبت شده جدید) در طی یک سال در 100/000نفر جمعیت
سن، جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
12
سلامت
شیوع استئوپروز در زنان 45 تا 65 سال
شیوع استئوپروز با محاسبه سابقه شکستگی متعاقب (زمین خوردن در سطح صاف یا ضربه جزیی) در یکی از نقاط (ستون فقرات، استخوان ران، لگن و مچ دست) در یک سال گذشته در افراد بالای 45 تا 65 سال
سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
13
سلامت
بروز اختلالات خفیف روانی
تعداد موارد جدید شناسایی شده اختلالات خفیف روانی به ازای هر 100/000 نفر جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روانی
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
14
سلامت
بروز بیماری شدید روانی
تعداد موارد جدید شناسایی شده اختلالات شدید روانی به ازای هر 100/000 نفر جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روانی
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
15
سلامت
بروز اقدام به خودکشی کامل و ناکامل
میزان بروز اقدام به خودکشی بر حسب کامل و ناکامل در طی یکسال در یک صد هزار نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
16
سلامت
میانگین DMFT در جمعیت 12 سال
میانگین تعداد دندان های آسیب دیده (پوسیده، پرشده، افتاده) در کودکان 12 ساله(پایه اول راهنمایی)
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر یا سرپرست، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
17
سلامت
دسترسی به خدمات عمومی سلامت
درصد جمعیتی که طبق تعریف به خدمات عمومی سلامت دسترسی دارند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
18
سلامت
دسترسی به خدمات تخصصی سلامت
درصد جمعیتی که طبق تعریف به خدمات تخصصی سلامت دسترسی دارند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
19
سلامت
بهره‌مندی از مراقبت های اولیه سلامتی
درصد جمعیتی که طبق تعریف از مراقبت‌های اولیه سلامتی استفاده می کنند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
20
سلامت
بهره‌مندی از خدمات درمان اعتیاد
تعداد معتادینی که درمان اعتیاد را در یک دوره معین گزارش دهی شروع کرده اند
نوع ماده، جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
21
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی
درصد جمعیتی که به شبکه عمومی آب آشامیدنی در منزل یا خارج از منزل با حداکثر نیم ساخت پیاده روی دسترسی دارند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
22
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
درصد مواد مطلوب نمونه‌های آب آشامیدنی از نظر باکتریوژیک
تعداد و درصد نمونه‌های برداشت شده از آب آشامیدنی که از نظر ویژگی‌های باکتریولوژیکی مطابق استاندارد ملی است
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
23
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
درصد خانوارهایی که در داخل خانوار دارای توالت بهداشتی، طبق تعریف می باشند
درصد خانوارهایی که در داخل خانوار دارای توالت بهداشتی طبق تعریف می باشند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
24
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
درصد خانوارهایی که از سیستم دفع فاضلاب صحیح (بهداشتی) برخوردارند
درصد خانوارهایی که از سیستم دفع بهداشتی فاضلاب طبق تعریف برخوردار می باشند. خانوارهایی که دارای چاه یا مخزن دفع مدفوع بوده و یا به شبکه جمع آوری فاضلاب متصل باشند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
25
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
بروز حوادث مرتبط با کار به تفکیک کشنده و غیر کشنده
میزان بروز آسیب های ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار، به تفکیک منجر به فوت و بستری شدن در بیمارستان در یک صد هزار نفر جمعیت کارگری کارخانجات فوق
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان و سایز کمپانی (اندازه محل کار یا سطح محل کار)، سابقه کار
26
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
سرانه فضای سبز موجود
مساحست فضای سبز موجود (مترمربع) به ازای هر 1 نفر جمعیت
مناطق شهری شهرستان
27
فیزیکی، محیطی و زیر ساخت
درصد روزهای سال که طبق تعریف هوای پاک دارند
درصد روزهایی که کیفیت هوا طبق تعریف در محدوده استاندارد بوده است
مناطق شهری
28
توسعه اجتماعی و انسانی
شیوع کم وزنی در کودکان زیر 5 سال
درصد کودکان زیر 5 سالی که وزن آنها بر اساس سن کمتر از حداقل استاندارد می باشد
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، سطح اقتصادی، جنس و تحصیلات مادر
29
توسعه اجتماعی و انسانی
شیوع اضافه وزن یا چاقی در سنین 15 تا 64 سال طبق تعریف
درصد افراد 15 تا 65 ساله ای که طبق تعریف اضافه وزن داشته و یا چاق هستند
جنس، گروه سنی، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
30
توسعه اجتماعی و انسانی
تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان تا 6 ماهگی
درصد نوزادانی که 6 ماه منحصراً از شیر مادر تغذیه شده اند
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، شغل مادر، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
31
توسعه اجتماعی و انسانی
میزان باروری اختصاصی سنی زیر 18 سال و بالای 35 سال
میزان باروری در زنان همسردار زیر 18 سال و بالای 35 سال
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات فرد، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
32
توسعه اجتماعی و انسانی
شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد
درصد نوزادانی که هنگام تولد وزن آنها کمتر از 2500 گرم می باشد
سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
33
توسعه اجتماعی و انسانی
نرخ باسوادی (حداقل سواد خواندن و نوشتن) در گروه سنی 15 تا 49 سال
درصد جمعیت 15 تا 49 ساله ای که سواد خواندن و نوشتن دارند
جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
34
توسعه اجتماعی و انسانی
نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی(6 سال تمام)
نسبت خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی
جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
35
توسعه اجتماعی و انسانی
نرخ خالص ثبت نام کودکان 5 سال تمام در آموزش پیش دبستانی
نسبت خالص ثبت نام در آموزش پیش دبستانی (5 سال تمام)
جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
36
توسعه اجتماعی و انسانی
نرخ ماندگاری تا پایان دوره دبستان
درصد دانش آموزان وارد شده به پایه اول که توانسته اند با قبولی یا با تکرار پایه به پایه بالاتر ارتقاء یابند و تا پایان دوره دبستان ترک تحصیل نکرده اند
جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
37
توسعه اجتماعی و انسانی
فعالیت فیزیکی
درصد افراد 15 تا 65 ساله ای که هر هفته 5 روز و هر روز به مدت 30 دقیقه فعالیت متوسط شدید دارند و یا 20 دقیقه فعالیت شدید و یا 10 دقیقه فعالیت مربوط به تقویت عضلات دارند
جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا)، شهرستان، تحصیلات
38
توسعه اجتماعی و انسانی
سرانه فضای ملی ورزشی
مساحت فضاهای اصلی ورزشی کشور اعم از روباز و سرپوشیده به کل جمعیت بر حسب سانتی متر مربع
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
39
توسعه اجتماعی و انسانی
بروز معلولیت به تفکیک متوسط و شدید بر طبق تعریف
میزان بروز معلولیت‌های متوسط و شدید در سال طبق تعریف
جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا)، شهرستان، تحصیلات
40
توسعه اجتماعی و انسانی
دسترسی معلولین متوسط و شدید به خدمات توانبخشی
درصدی از معلولین متوسط و شدید که از فرصت‌های لازم جهت دسترسی به امکانات و خدمات توانبخشی اجتماعی و پیشگیری طبق تعریف در سطح جامعه بهره مند هستند
جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) شهرستان، تحصیلات
41
توسعه اجتماعی و انسانی
درصد زنان سرپرست خانوار که از حمایت های اجتماعی طبق تعریف برخوردارند
 
سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) شهرستان، تحصیلات و بعد خانوار
42
توسعه اجتماعی و انسانی
شیوع مصرف مواد دخانی در جمعیت 13سال و بالاتر
درصد افراد 13 سال و بالاتر که تاکنون حداقل100 نخ سیگار یا معادل آن سایر مواد دخانی مصرف کرده اند و در حال حاضر از سیگار یا هر فرآورده دیگر دخانی استفاده می کنند
جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
43
توسعه اجتماعی و انسانی
بروز سوء مصرف مواد طبق تعریف
درصد افراد 15 تا 45 ساله جدیدی که در طی یکسال حداقل یکبار مصرف مواد مشکل آفرین طبق تعریف داشته اند
نوع ماده، جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
44
توسعه اجتماعی و انسانی
تعداد مساجد، تکایا و حسینیه های موجود
تعداد مساجد، تکایا و حسینیه‌های موجود در شهرستان برای هزار نفر جمعیت شهرستان
شهرستان
45
توسعه اقتصادی
خط فقر مطلق
درصدی از جمعیت که طبق تعریف کشوری زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.
جنس، سن سرپرست خانوار، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
46
توسعه اقتصادی
خط فقر شدید
درصدی از جمعیت که برابر تعریف کشوری زیر خط فقر شدید زندگی می کنند.
جنس، سن سرپرست خانوار، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
47
توسعه اقتصادی
درصد بیکاری طبق تعریف کشوری
درصد بیکاری برابر تعریف کشوری
جنس، سن سرپرست خانوار، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
48
توسعه اقتصادی
سهم هزینه‌های سلامت در هزینه‌های غیر خوراکی خانوار
 
جنس، سن سرپرست خانوار، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
49
حکمرانی
ضریب نفوذ بیمه پایه
درصد جمعیت تحت پوشش بیمه پایه
جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
50
حکمرانی
ضریب نفوذ بیمه مکمل
درصد جمعیت تحت پوشش بیمه مکمل، درصدی از جمعیت کشور می باشد که علاوه بر بیمه پایه و مزایای بیمه‌های تکمیلی نیز برخوردار می باشد
جنس، سن، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان، تحصیلات
51
حکمرانی
درصد شرکت در انتخابات مجلس
درصد افراد شرکت کننده در آخرین انتخابات مجلس به کل جمعیت واجد شرایط رای دادن در شهرستان
شهرستان
52
حکمرانی
نسبت خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری به تعداد رابطین بهداشت این مراکز که در سال بررسی شاخص‌ها حداقل 6 ماه فعالیت داشته اند
 
شهرستان

 
 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320