اولویت‌های پژوهشی در حیطه تعیین كننده‌های اجتماعی موثر بر سلامت

1- شواهد كلی از نابرابری در وضعیت سلامت:
تبیین و تعیین نابرابری در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، تعیین توزیع وضعیت سلامت در گروههای اجتماعی، طراحی مدل‌های توانمندسازی ذینفعان سلامت، ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی تعیین كننده‌های اجتماعی، بررسی عوارض اقتصادی و اجتماعی در بیماری‌ها 

2- ارائه عادلانه خدمات در نظام سلامت:
ارتقاء وضعیت عدالت در سلامت از طریق ارائه عادلانه خدمات، طراحی مدل استفاده از مشاركت جامعه در ارتقاء سلامت، بررسی میزان پاسخ‌گویی و پوشش خدمات سلامت، بررسی وضعیت دسترسی و رضایت‌مندی از خدمات سلامت

3- سلامت معنوی و روانی:
ارتقاء عادلانه سلامت معنوی و روانی مردم از طریق رفتارهای بهداشتی مانند رفتارهای تغذیه ای توصیه شده در ادیان، حمایت اجتماعی مانند انجام مناسك دینی و معنوی

4- شرایط و سبك زندگی:
شناسایی سبك‌های زندگی ناسالم، تاثیر رفتار فردی و اجتماعی بر وضعیت سلامت افراد، تاثیر شرایط سكونت و محیط فیزیكی و اجتماعی زندگی بر سلامت، تاثیر سیستم‌های حمل و نقل و آلودگی هوابر وضعیت سلامت، مقابله با عوامل خطر سلامت مرتبط با شیوه زندگی، تامین سلامت محیط زیست، کاهش و یا حذف آلاینده‌های مخاطره زای سلامت

5- تغذیه و امنیت غذایی:
ارتقا سطح امنیت غذا و تغذیه در کشور

6 - تکامل دوران ابتدای کودکی:
فراهم نمودن فرصت‌های عادلانه جهت پرورش و تکامل تمامی ظرفیت‌های دوران کودکی

7- آموزش، آگاهی و تحصیلات:
کاهش نابرابری‌های سلامت از طریق بهبود وضعیت تحصیلات، سواد و آگاهی مردم کشور  

8- امنیت اقتصادی و اجتماعی:
تلاش برای کاهش فقر و پیامدهای نابرابر سلامت منتج از درآمد ناکافی، بررسی جهت رابطه علیتی درآمد بالا و سلامت، بررسی ارتباط فقر و كودكان با سلامت، ارتباط وضعیت امنیت انسانی و سلامت، ارتباط حقوق شهروندی و سلامت، ارتباط احساس امنیت اجتماعی با سلامت افراد

9- جنسیت:
تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت دختران / زنان، وضعیت مشاركت اجتماعی- اقتصادی زنان و وضعیت بهداشت باروری 

 

10- اشتغال و ‌امنیت شغلی، حوادث كار و سلامت:
ارتباط وضعیت اشتغال با سلامت، تاثیر استرس‌های شغلی بر سلامت، تاثیر زیان‌های شغلی بر سلامت، کاهش عوارض و پیامدهای ناعادلانه حوادث و بلایا بر سلامت

 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320