اولویت‌های پژوهشی در خصوص برنامه پزشک خانواده

· بررسی  چگونگی ارتقاء وضعیت عدالت در سلامت با ارائه عادلانه خدمات

· بررسی  استفاده از مدل مشاركت جامعه در ارتقاء سلامت

· بررسی ميزان پاسخگويی و پوشش خدمات سلامت

· بررسي وضعيت دسترسي و رضايتمندی از خدمات سلامت

· بررسی سطح رضایتمندی مردم از برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی و نظام ارجاع

· بررسی سطح رضایتمندی پزشکان از برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی و نظام ارجاع

· بررسی تاثیر وجود دستیار پزشک خانواده شهری بر نحوه ارائه خدمات و رضایتمندی پزشکان

· نیاز سنجی آموزشی پزشکان خانواده در زمینه‌های مختلف درمانی    

· بررسی تاثیر آموزش‌های مداوم بر عملکرد پزشکان خانواده شهری  

· بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم از برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع

· بررسی تاثیر عملکرد پزشکان خانواده بر شاخص‌های سلامت

· بررسی  نقاط ضعف و قوت برنامه پزشک خانواده شهری

· بررسی عملکرد پزشکان خانواده شهری در بیماریابی بیماری‌های مزمن

· بررسی سطح رضایت اعضای تیم سلامت از عملکرد پزشکان خانواده شهری

· بررسی عملکرد پزشکان خانواده شهری در کاهش مصرف دارو

· بررسی عملکرد پزشکان خانواده در کاهش هزینه درمان بستری

· بررسی عملکرد پزشکان خانواده در سرعت و  دقت فرآیند درمان

· بررسی عملکرد پزشکان خانواده در بهداشت خانواده و پیشگیری قبل از درمان

 


 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320