فرایندکاری
فرایند مربوط به ارائه و تصویب طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت


 
 
  
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320