مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای سیاست‌گذاری برقراری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خردادماه 1390 شروع به فعالیت نمود، تا جهت شناسایی گروه‌های آسیب پذیر اجتماع از طریق انجام پژوهش‌های مربوطه به جمع آوری آمارهای مناسب و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجتماعی که منجر به وضعیت نامناسب سلامت می گردد، اهتمام ورزد.

Feature Slides

انجام پژوهش های پزشک خانواده از طریق مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1393-2-7

پژوهش‏‌های مربوط به پزشک خانواده از تاریخ 4/8/1392به دستور جناب آقای دکتر ایمانیه از طریق این مرکز به انجام می‌رسد و عناوین پژهشی مربوط به پزشک خانواده به مراکز و معاونت‌های مربوطه جهت اجرا ارسال گردیده است.