مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای سیاست‌گذاری برقراری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خردادماه 1390 شروع به فعالیت نمود، تا جهت شناسایی گروه‌های آسیب پذیر اجتماع از طریق انجام پژوهش‌های مربوطه به جمع آوری آمارهای مناسب و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجتماعی که منجر به وضعیت نامناسب سلامت می گردد، اهتمام ورزد.

Feature Slides

ذكر نام دانشجو و آدرس صحيح دانشگاه در مقاله1392-9-18

پیرو نامه 314988/92 مورخ  92/9/11 از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، با توجه به اهميت امتياز مقالات چاپ شده و مقالات حاصل از پايان نامه در ارزشيابي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، بدينوسيله به اطلاع مي رساند در مقالاتي كه حاصل از پايان نامه‌هاي دانشجويي مصوب دانشگاه مي باشند مي بايست آدرس دانشجو دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ايران  باشد (حتي اگر دانشجو فارغ التحصيل و يا عضو هيأت علمي ساير دانشگاه‌ها شده باشد) و در قسمت سپاسگزاري،  مقاله حاصل از پايان‌نامه دانشجويي با ذكر نام دانشجو و آدرس صحيح دانشگاه قيد شده باشد.