مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، در راستای اهداف شورای سیاست‌گذاری برقراری عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خردادماه 1390 شروع به فعالیت نمود، تا جهت شناسایی گروه‌های آسیب پذیر اجتماع از طریق انجام پژوهش‌های مربوطه به جمع آوری آمارهای مناسب و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجتماعی که منجر به وضعیت نامناسب سلامت می گردد، اهتمام ورزد.

Feature Slides

جایزه مقالات چاپ شده1392-9-18

با توجه به نامه رسیده از معاونت پژوهشی و فناوری، كليه مقالات چاپ شده  توسط اعضاي هيات علمي و كارشناسان محترم كه هنوز موفق به دريافت جايزه مقاله نشده اند در اسرع وقت ارسال گردد. طبق سياست معاونت پژوهشي ظرف مدت يك‌ماه از دريافت مقاله نسبت به پرداخت جايزه آن اقدام خواهد شد. ضمناً بدهي معوقه جايزه مقالات در حال تسويه حساب مي باشد.