شاخص های حیطه سلامت

شاخص های حیطه سلامت
ردیف
حیطه
نام شاخص
تعریف
متغیرهای تفکیک کننده نابرابری
1
سلامت
میزان مرگ اطفال زیر یکسال
احتمال مرگ از بدو تولد تا سن 11 ماه و 29 روز که به صورت میزان در هر 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
2
سلامت
میزان مرگ نوزادان
احتمالی مرگ نوزادان از زمان تولد تا دقیقاً 28 روزگی عمر، که بر حسب 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
3
سلامت
میزان مرگ کودکان زیر 5 سال
احتمال مرگ کودک زنده متولد شده در فاصله تولد تا سن 59 ماه و 29 روز که بر حسب 1000 تولد زنده بیان می شود
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر، سن مادر، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
4
سلامت
میزان مرگ مادران
احتمال مرگ های مادران در زمان بارداری ، حین زایمان و طی 42 روز اول پس از زایمان ناشی از علل مرتبط با بارداری و یا تشدید شده به وسیله حاملگی و نه به دلیل حوادث و یا سایر علل غیر مرتبط و یا حاملگی در طی یک سال معین به ازای 100/000تولد زنده
سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر(متوفی)، سن مادر(متوفی)، ناحیه(شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
5
سلامت
میزان مرگ ناشی از بیماریهای عروق کرونر
احتمال مرگ ناشی از بیماری های عروق کرونر در طی یک سال در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
6
سلامت
امید زندگی در بدو تولد
تعداد سال هایی که یک کودک تازه به دنیا آمده زندگی خواهد کرد در صورتی که الگوهای شایع میزان های مرگ اختصاصی سن در زمان تولد در تمام طول زندگی کودک به همان صورت باقی مانده باشند
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
7
سلامت
بروز دیابت
میزان بروز دیابت در طی یکسال در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
8
سلامت
بروز سل
تعداد موارد جدید سل گزارش شده در هر 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
9
سلامت
بروز حوادث ترافیکی (داخل شهر، خارج شهر)
میزان بروز حوادث ترافیکی به تفکیک منجر به فوت و بستری شدن در بیمارستان در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
10
سلامت
بروز حوادث غیر ترافیکی
میزان بروز حوادث غیر ترافیکی سقوط، سوختگی، نزاع خیابانی و سایر به تفکیک منجر به فوت و بستری شدن در بیمارستان در 100/000 نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
11
سلامت
بروز تمام سرطان ها
میزان گزارش جدید کلیه سرطان ها( یا ثبت شده جدید) در طی یک سال در 100/000نفر جمعیت
سن، جنس، سطوح اقتصادی، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
12
سلامت
شیوع استئوپروز در زنان 45 تا 65 سال
شیوع استئوپروز با محاسبه سابقه شکستگی متعاقب (زمین خوردن در سطح صاف یا ضربه جزیی) در یکی از نقاط (ستون فقرات، استخوان ران، لگن و مچ دست) در یک سال گذشته در افراد بالای 45 تا 65 سال
سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
13
سلامت
بروز اختلالات خفیف روانی
تعداد موارد جدید شناسایی شده اختلالات خفیف روانی به ازای هر 100/000 نفر جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روانی
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
14
سلامت
بروز بیماری شدید روانی
تعداد موارد جدید شناسایی شده اختلالات شدید روانی به ازای هر 100/000 نفر جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روانی
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
15
سلامت
بروز اقدام به خودکشی کامل و ناکامل
میزان بروز اقدام به خودکشی بر حسب کامل و ناکامل در طی یکسال در یک صد هزار نفر جمعیت
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
16
سلامت
میانگین DMFT در جمعیت 12 سال
میانگین تعداد دندان های آسیب دیده (پوسیده، پرشده، افتاده) در کودکان 12 ساله (پایه اول راهنمایی)
جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات مادر یا سرپرست، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
17
سلامت
دسترسی به خدمات عمومی سلامت
درصد جمعیتی که طبق تعریف به خدمات عمومی سلامت دسترسی دارند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
18
سلامت
دسترسی به خدمات تخصصی سلامت
درصد جمعیتی که طبق تعریف به خدمات تخصصی سلامت دسترسی دارند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
19
سلامت
بهره مندی از مراقبت های اولیه سلامتی
درصد جمعیتی که طبق تعریف از مراقبت های اولیه سلامتی استفاده می کنند
ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان
20
سلامت
بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد
تعداد معتادینی که درمان اعتیاد را در یک دوره معین گزارش دهی شروع کرده اند
نوع ماده، جنس، سطوح اقتصادی، تحصیلات، سن، ناحیه (شهر/ حاشیه شهر یا اسکان غیر رسمی و روستا) و شهرستان


 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320