اعضای هیئت علمی


 

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدهادی ایمانیه               

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی:  فوق تخصص گوارش کودکان
پست الکترونیک:
 imaniehm@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دكتر غلامرضا حاتم             
مرتبه علمی:  PHTانگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی: استاد

پست الکترونیک:  hatamghr@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دكتر سید محمدکاظم تدین               

مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی
متخصص جراحی :

پست الکترونیک: tadayon_mk@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دكتر رحیم کدیور

مرتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی:  فوق تخصص عفونی کودکان

پست الکترونیک: kadivarm@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید معصوم معصوم پور
مرتبه علمی
: فوق تخصص ریه

مدرک تحصیلی: دانشیار

پست الکترونیک: masoomm@sums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیده مهدوی آزاد

مرتبه علمی:  تخصص پزشکی اجتماعی

مدرک تحصیلی: استادیار

پست الکترونیک:mahdavih@sums.ac.ir  

 

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلا ملک مکان
مرتبه علمی:  تخصص پزشکی اجتماعی

مدرک تحصیلی: استادیار

پست الکترونیک: malekl@sums.ac.ir 

 


نام و نام خانوادگی:
 دکتر سعیده حق بین
مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:  فوق تخصص ICU کودکان

پست الکترونیک: haghbins@sums.ac.ir

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320