اعضای هیئت مؤسس

 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد تقی آیت الهی      
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی 
پست الکترونیک : ayatolahim@sums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی: دکتر افشین امینی
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی:متخصص بیهوشی
پست الکترونیک: aamini@sums.ac.ir
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر عباس رضائیان زاده 
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص اپیدمیولوژی
پست الکترونیک:rezaiana@sums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی: دکتر نجف زارع
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار زیستی
پست الکترونیک: najafzare@sums.ac.ir 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر مهرزاد لطفی 
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
پست الکترونیک: lotfim@sums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی دکتر زهرا کاووسی 
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
پست الکترونیک:zkavosi@yahoo.com
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محسن مقدمی 
مرتبه علمی:دانشیار
مدرک تحصیلی: فوق تخصص عفونی
پست الکترونیک: Moghadami@sums.ac.ir
 
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320