کارشناسان

 
نام و نام خانوادگی:  پریسا ربیعی
سمت: کارشناس پژوهشی و رابط وب سایت مرکز
مدرک تحصیلی:   کارشناس بهداشت عمومی
تلفن: 32122495
 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320