اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


ذكر نام دانشجو و آدرس صحيح دانشگاه در مقاله1392-9-18

پیرو نامه 314988/92 مورخ  92/9/11 از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، با توجه به اهميت امتياز مقالات چاپ شده و مقالات حاصل از پايان نامه در ارزشيابي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، بدينوسيله به اطلاع مي رساند در مقالاتي كه حاصل از پايان نامه‌هاي دانشجويي مصوب دانشگاه مي باشند مي بايست آدرس دانشجو دانشگاه علوم پزشكي شيراز، ايران  باشد (حتي اگر دانشجو فارغ التحصيل و يا عضو هيأت علمي ساير دانشگاه‌ها شده باشد) و در قسمت سپاسگزاري،  مقاله حاصل از پايان‌نامه دانشجويي با ذكر نام دانشجو و آدرس صحيح دانشگاه قيد شده باشد.

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320