اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


جایزه مقالات چاپ شده1392-9-18

با توجه به نامه رسیده از معاونت پژوهشی و فناوری، كليه مقالات چاپ شده  توسط اعضاي هيات علمي و كارشناسان محترم كه هنوز موفق به دريافت جايزه مقاله نشده اند در اسرع وقت ارسال گردد. طبق سياست معاونت پژوهشي ظرف مدت يك‌ماه از دريافت مقاله نسبت به پرداخت جايزه آن اقدام خواهد شد. ضمناً بدهي معوقه جايزه مقالات در حال تسويه حساب مي باشد.

 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
  آدرس: شيراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
تلفن: 2122495,2122320